နည်းပညာကျွမ်းကျင်နိုင်ငံခြားသားလူ့စွမ်းအား
အရင်းအမြစ်စနစ်(ထုတ်လုပ်ရေးနယ်ပယ် ၃ ခု)

စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှု၀န်ကြီးဌာနမှတရားဝင်ဆုံးဖြတ်သော၊ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်၊ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်၊ လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရောနစ်သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ် ၃နယ်ပယ်တွင်နည်းပညာကျွမ်းကျင်နိုင်ငံခြားသားများကိုလက်ခံရန်စဉ်းစားနေသောပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်နိုင်ငံခြားလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များသို့နည်းပညာကျွမ်းကျင်နိုင်ငံခြားသားလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စနစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါသည်။

သတင်းအချက်အလက်အသစ်များ(ဂျပန်ဘာသာဖြင့်သာ)

17/03/2021
ကျွမ်းကျင်နိုင်ငံခြားလုပ်သားလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များအား လက်ခံခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စနစ်အကျဉ်းချုပ်၊ လက်ခံသည့်သာဓကများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဗွီဒီယိုများကို ဘာသာစကားပေါင်းစုံဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲစာမျက်နှာတွင် တင်ထားပါသည်။
25/02/2021
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အထူးကျွမ်းကျင် အမှတ်စဉ် 1 အကဲဖြတ်စာမေးပွဲ မတ်လ ကျင်းပခြင်း (ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်း) အတွက် လျှောက်လွှာတင်ခြင်းသည် ဖေဖော်ဝါရီလ 28 ရက်နေ့ (တနင်္ဂနွေ) အထိ(ဂျပန်ဘာသာဖြင့်သာ)
01/02/2021
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၏ အထူးကျွမ်းကျင်နိုင်ငံခြားသားလုပ်သားရင်းမြစ် လက်ခံခြင်းဟောပြောပွဲကို ကျင်းပမည်။
29/01/2021
[အရေးကြီး]ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း အထူးကျွမ်းကျင်နိုင်ငံခြားသားလုပ်သားရင်းမြစ် လက်ခံရန်ဆွေးနွေးခြင်း၊ အကြောင်းကြားခြင်းအစည်းအဝေး ဝင်ရောက်ရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ တစိတ်တဒေပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ (အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း - 2021ခုနှစ် မတ်လ 1ရက်)

ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် (ဂျပန်ဘာသာဖြင့်သာ)

နိုင်ငံခြားသားလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များအတွက်

ဤဝက်ဘ်ဆိုက်သည် Mitsubushi UFJ Research & Consulting Co., Ltd ၊ JTB Corporation မှ စီးပွားရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနမှ အပ်နှံမှုကိုလက်ခံကာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
*ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီးပွားရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းခြင်းလမ်းစဉ်နှင့် Mitsubushi UFJ Research & Consulting Co., Ltdပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းခြင်းလမ်းစဉ်ကိုလိုက်နာ၍ သင့်လျော်အောင်ထိန်းသိမ်းကာ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်သာ အသုံးပြုပါသည်။
အထက်ပါအကြောင်းအရာများကို သဘောတူလက်ခံပြီးမှသာ အသုံးပြုရန် တောင်းဆိုပါသည်။