ระบบการรับบุคลากรชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทาง(3 สาขาของการผลิต)

ขอแนะนำระบบการรับบุคลากรชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางให้กับผู้ประกอบการในประเทศและบุคลากรชาวต่างชาติทุกท่านที่กำลังพิจารณารับชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมวัสดุโลหะขึ้นรูป, สาขาการผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม, สาขาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ / ข้อมูล ซึ่งควบคุมจัดการโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลล่าสุด(วันอาทิตย์)(ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

17/03/2021
ได้ลงสรุปรายละเอียดสำคัญของระบบเกี่ยวกับ การรับบุคลากรชาวต่างชาติที่เป็นแรงงานทักษะเฉพาะทางเข้าทำงาน, เอกสาร / คลิปวิดีโอเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างการรับเข้าทำงาน ไว้บนหน้าสัมมนาเป็นภาษาต่าง ๆ
25/02/2021
ระยะเวลาการรับสมัครสอบประเมินทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1 สาขาอุตสาหกรรมการผลิดของการสอบเดือนมีนาคม : ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021
01/02/2021
จัดสัมมนาการการรับชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางสาขาอุตสาหกรรมการผลิดเข้าทำงาน
29/01/2021
[สำคัญ] เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบางส่วนของขั้นตอนการเข้าเป็นสมาชิกการประชุมประสานงานการรับชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางสาขาอุตสาหกรรมการผลิดเข้าทำงาน (เริ่มมีผลวันที่ 1 มีนาคม 2021)

สำหรับผู้ประกอบการภายในประเทศ (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

สำหรับบุคลากรชาวต่างชาติ

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยบริษัท Mitsubishi UFJ Research and Consulting จำกัด และบริษัท JTB Corporation จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
*รายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราจะดำเนินการจัดการอย่างเหมาะสมตามนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท Mitsubishi UFJ Research and Consulting และจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้เท่านั้น
โปรดใช้บริการเว็บไซต์หลังจากที่ท่านยินยอมตามข้างต้นแล้ว