การทดสอบและประเมินผล ทักษะเฉพาะทางสาขาการผลิตแบบที่ 1
 • FOREIGNER
การทดสอบและประเมินผล ทักษะเฉพาะทางสาขาการผลิตแบบที่ 1

 • TOP>
 • การทดสอบและประเมินผล ทักษะเฉพาะทางสาขาการผลิตแบบที่ 1

ได้นที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2021.03.17
ได้ลงสรุปรายละเอียดสำคัญของระบบเกี่ยวกับการรับบุคลากรชาวต่างชาติที่เป็นแรงงานทักษะเฉพาะทางเข้าทำงาน,เอกสาร / คลิปวิดีโอเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างการรับเข้าทำงาน ไว้บนหน้าสัมมนาเป็นภาษาต่าง ๆ

รายการข่าวทั้งหมด

17.03.2021
ได้ลงสรุปรายละเอียดสำคัญของระบบเกี่ยวกับ การรับบุคลากรชาวต่างชาติที่เป็นแรงงานทักษะเฉพาะทางเข้าทำงาน, เอกสาร / คลิปวิดีโอเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างการรับเข้าทำงาน ไว้บนหน้าสัมมนาเป็นภาษาต่าง ๆ

การกำหนดสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทางขึ้นใหม่

ระบบที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทาง (ต่อไปนี้เรียกว่า "ระบบทักษะเฉพาะทาง") นี้ถูกกำหนดขึ้นใหม่เพื่อรับชาวต่างชาติซึ่งมีทักษะ / ความชำนาญเฉพาะทางที่กำหนดและพร้อมเป็นกำลังสำคัญเข้าทำงาน ในสาขาอุตสาหกรรมซึ่งมีสถานะลำบากในการรับประกันจำนวนบุคลากร แม้ว่าจะได้จัดการเพื่อปรับรุงประสิทธิภาพการผลิต หรือรับประกันจำนวนบุคลากรภายในประเทศแล้วก็ตาม เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรอย่างรุนแรง เช่น ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ฯลฯโปรดดูภาพรวมของระบบในหน้าต่อไปนี้

การกำหนดสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทางขึ้นใหม่

ในนหน้าสัมมนาได้ลงสรุปรายละเอียดสำคัญของระบบเกี่ยวกับการรับบุคลากรชาวต่างชาติที่เป็นแรงงานทักษะเฉพาะทางเข้าทำงานในอุตสาหกรรมการผลิต, เอกสาร / คลิปวิดีโอเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างการรับเข้าทำงานเป็นภาษาต่าง ๆ

ขั้นตอนตั้งแต่การสมัครสอบไปจนถึงการออกเอกสารรับรองการสอบผ่าน

 • 1. สมัครสอบ และ ชำระเงินค่าเข้าสอบ
 • 2. รับบัตรเข้าสอบทางอีเมล (* ก่อนนทดสอบประมาณ 1 สัปดาห์)
 • 3. เข้าสอบ
 • 4. รับผลการทดสอบทางอีเมล (* ภายใน 3 เดือนหลังเข้าสอบ)
 • 5. ผู้เข้าสอบที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ยื่นเรื่องเพื่อออกเอกสารรับรองการสอบผ่านจากหน้าสำหรับยื่นคำร้อง

CONTACTโปรดติดต่อสอบถามเราได้เสมอ หากมีเรื่องต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการทดสอบ

関係機関

 • 経済産業省 Ministry of Economy,Trade and Industy
 • 法務省 MINISTRY OF JUSTICE
 • 外務省 Ministry of Foreign Affairs of Japan