Seminar
  • FOREIGNER
Seminar

สรุปรายละเอียดสำคัญ

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการระบบรับบุคลากรชาวต่างชาติที่เป็นแรงงานทักษะเฉพาะทางเข้าทำงานใน 3 สาขา ได้แก่ (1) สาขาอุตสาหกรรมวัสดุโลหะขึ้นรูป, (2) สาขาการผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม และ (3) สาขาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไฟฟ้า / ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ได้ลงสรุปรายละเอียดสำคัญของระบบเกี่ยวกับการรับบุคลากรชาวต่างชาติที่เป็นแรงงานทักษะเฉพาะทางเข้าทำงานในอุตสาหกรรมผลิต, เอกสาร / คลิปวิดีโอเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างการรับเข้าทำงาน ไว้เป็นภาษาต่างๆสำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องการขอรับสถานภาพการพำนักแบบ "แรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1" ในสาขาทั้ง 3 ทุกท่าน

รายละเอียดเกี่ยวกับระบบบุคลากรต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางในอุตสาหกรรมการผลิต

เอกสาร / คลิปวิดีโอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับระบบบุคลากรชาวต่างชาติที่เป็นแรงงานทักษะเฉพาะทางในสาขาการผลิต

เอกสารอธิบาย

การรับบุคลากรต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิต(PDF)

วิดีโออธิบาย

จะแพร่ภาพคลิปวิดีโอเร็ว ๆ นี้

การแนะนำกรณีตัวอย่างการรับบุคลากรต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางในอุตสาหกรรมการผลิต

เอกสาร / คลิปวิดีโอนี้จะแนะนำกรณีตัวอย่างบริษัทซึ่งมีบุคลากรที่ได้รับสถานภาพการพำนักแบบแรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1 ในอุตสาหกรรมผลิตภายในประเทศญี่ปุ่นและทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่น

เอกสารอธิบาย

ตอนที่ 1 สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปวัสดุ(PDF)

ตอนที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม / สาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูล(PDF)

วิดีโออธิบาย

จะแพร่ภาพคลิปวิดีโอเร็ว ๆ นี้

บริษัท มิตซูบิชิยูเอฟเจรีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
สำนักงำนวิจัยนโยบำย ฝ่ำยนโยบำยเศรษฐกิจ

ผู้รับผิดชอบ Okuda, Kuji, Masuda, Kato
ที่อยู่อีเมล seizou-gaikoku@murc.jp