Hệ thống người lao động nước ngoài kỹ năng đặc định
(3 lĩnh vực sản xuất)

Xin được giới thiệu về chế độ nhân lực nước ngoài kỹ năng đặc định tới các nhà kinh doanh trong nước đang xem xét tiếp nhận người nước ngoài kỹ năng đặc định và các bạn nhân lực nước ngoài trong 3 lĩnh vực là lĩnh vực công nghiệp vật liệu, lĩnh vực sản xuất máy móc công nghiệp và lĩnh vực công nghiệp liên quan đến điện và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

Trang web này được điều hành bởi Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. và JTB Corp. với sự ủy thác từ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.
* Về bảo vệ thông tin cá nhân Về việc xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ quản lý thông tin đó một cách phù hợp theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd., và chỉ sử dụng cho mục đích điều hành của Trang web này.
Vui lòng sử dụng sau khi đồng ý với những điều trên.